انديشه ، فاز يك ، ابتداي فاز ، بالاتر از بانك ملي ، مجتمع اداري پدر طبقه 5 واحد 20 انديشه ، فاز يك ، ابتداي فاز ، بالاتر از بانك ملي ، مجتمع اداري پدر طبقه 5 واحد 20
گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1398/07/25 - 09:32
كد :69

انواع تابلوهای هدایت مسیر

تابلوهای راهنمای مسیر نوعی علائم عمودی است که به منظور راهنمایی و هدایت صحیح رانندگان جهت رسیدن به مقصد در کلیه معابر شهری و برون شهری به ویژه بزرگراه ها، آزادراه ها وخیابان های شریانی به کار می رود که معمولا اطلاعات مربوط به مسیر، مکان ها، وسایل و امکانات مورد نیاز رانندگان را ارائه می دهد و اکثر علائم آن به شکل مربع و مستطیل هستند، اما برخی از علائم جهت نما (پرچمی) دارای یک انتهای نوک تیز است

تابلوهای راهنمای مسیر نوعی علائم عمودی است که به منظور راهنمایی و هدایت صحیح رانندگان جهت رسیدن به مقصد در کلیه معابر شهری و برون شهری به ویژه بزرگراه ها، آزادراه ها وخیابان های شریانی به کار می رود که معمولا اطلاعات مربوط به مسیر، مکان ها، وسایل و امکانات مورد نیاز رانندگان را ارائه می دهد و اکثر علائم آن به شکل مربع و مستطیل هستند، اما برخی از علائم جهت نما (پرچمی) دارای یک انتهای نوک تیز است. تابلوهای راهنمای مسیری که به صورت صحیح طراحی و نصب شده باشند، روانی و ایمنی تردد را به همراه دارند. ابعاد تابلوها نیز با توجه به محل نصب و متن مورد نظر و سرعت اتومبیل ها با ارتفاع موزاییک استاندارد مناسب طراحی می گردد.

انواع تابلوهای راهنمای مسیر 

 

تابلوهاي راهنماي مسير در دو نوع مستطيلي و پيكاني،پرچمي ساخته مي شوند. البته استفاده از تابلوهاي پرچمي در چارچوب مستطيل شكل نيز مجاز است. در ساخت چارچوب تابلوها، الزم است از به كارگيري لبه هاي تيز اجتناب گردد تا در صورت بروز تصادفات، شدت تصادف كمتر باشد. در هر حال در طرح تابلوهاي هدايت مسير الزم است از ضوابط خاص طراحي )رنگ، نوشتار و عناصر طراحي نظير: نقوش، عاليم تصويري، پيكان ها و ... ( و مكان يابي تبعيت گردد. اين ضوابط در ادامه همين استاندارد ارايه خواهد شد. از نظر محل نصب، تابلوها به دو گروه كلي تابلوهاي جانبي و تابلوهاي معلق )باالسري( تقسيم مي گردند.

فروش تجهیزات ترافیکی در تهران        فروش تجهیزات ترافیکی در تهران     تجهیزات ترافیکی

در سمت راست مسير حركت نصب مي گردند. اما در مواقع ضروري و براي تأكيد تابلوي جانبي اين تابلوها معموال در سمت چپ نيز ممكن است نصب شوند. در چنين حالتي تشخيص ضرورت بر عهده تيم كارشناسي ترافيك بوده و الزم است مستندات توجيهي فني در اين خصوص را ارايه نمايند. دقت شود كه در معابر شرياني، تابلوهاي راهنماي مسير به صورت جانبي نصب مي گردند. تشخيص ضرورت نصب تابلوهاي هدايت مسير به صورت معلق در معابر شرياني بر عهده تيم كارشناسي ترافيك شهری است.تابلوهاي جانبي راهنماي مسير

انواع تابلوهاي هدايت مسير براساس عملکرد

تابلوهاي راهنماي مسير در يكي از گروه هاي پيش آگاهي تابلوي انتخاب مسير، تابلوهاي خروجي و تابلوهاي تأييد مسير قابل تقسيم هستند كه در ادامه در مورد آن ها توضيحاتي ارايه مي گردد. نكته مهم در استفاده از اين تابلوها آن است كه پيش از اقدام به نصب تابلوها، الزام است نقشه کلی جانمایی نصب تابلو به همراه طرح تابلوها توسط تیم کارشناسی ترافيك تهیه و جهت تأیید به حوزه ذیربط ارسال گردد. انواع مختلف تابلوهای هدایت مسیر بر اساس عمل
کرد به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

 تابلوهای پیش آگاهی

این تابلوها با توجه به اهمیت مسیر و فاصله انشعاب در فاصله حدود 1000 متری در آزادراه ها و 500 متری در بزرگراه ها از محل انشعاب یا خروجی نصب می گردد و در صورت نیاز تا رسیدن به محل خروجی با فواصل مناسب تکرار می گردند.

تابلوی انتخاب مسیر

آخرین تابلویی است که بعد از تابلوی پیش آگاهی و قبل از خروجی یا تقاطع نصب گردیده و به رانندگان در مورد خروجی پیش رو، آخرین توجه را ارايه می دهد. این تابلو بهتر است در آزادراه ها و بزرگراه ها به صورت معلق )بالا سری( نصب گردد. فاصله مناسب نصب چنین تابلوهایی از تقاطع از طریق جدول 1 تعیین می گردد3 تابلوی انتخاب مسیر این تابلوها در محل جزیره میانی )جناغ مسیر( و در محل انشعاب نصب می گردد و نشاندهنده محل خروج از مسیر می باشد. بر روی چنین تابلوهایی مقصد مورد نظر و در صورت عدم وجود مقصد مشخص، کلمه »خروج« با زیر نویس انگلیسی»EXIT »درج می گردد. برای درک فاصله تابلوهای خروجی بزرگراه و آزادراه توسط رانندگان، این تابلوها در صورت وجود فضای کافی و عدم معارض، الزم است حتی االمکان به صورت پرچمی نصب شود. لیکن در معابر شریانی این تابلوها ممکن است به صورت مستطیلی نیز نصب شود. همچنین در بزرگراه ها و آزادراه ها با توجه به زیاد بودن سرعت و ضرورت اعالم فاصله از مسیر خروجی، عالیم شمارش معکوس به نشانه کاهش فاصله تا شروع خروجی یعنی شروع نمونه کاهش سرعت نصب می شود و هر خط مورب نشانه 100 متر است )زمینه تابلو عالیم شمارش معکوس در آزادراه ها آبی و در بزرگراه ها سبز رنگ می باشد تابلوهای خروجی در آزادراه نشان داده شده است.

علائم تجهیزات ترافیکی    فروش علائم و تجهیزات ترافیکی      فروش علائم و تجهیزات ترافیکی

تابلوهای تأييد مسیر

تابلوهای تأييد مسیر تابلوهایی هستند که پس از ورود به مسیر جدید، راننده را از انتخاب مسیر صحیح مطمئن می سازند. محل نصب این تابلوها حاشیه سمت راست معبر است. بنا بر ضرورت می توان فاصله یا مقاصد را نیز در این اطلاعاتی از قبیل شماره راه و فاصله تا شهر بعدی بر روی تابلو درج تابلوها درج نمود. در راه های بین شهری معموال می شود. محل نصب این گونه تابلوها سمت راست حاشیه راه است. دقت شود که این تابلوها بیشتر در جاده های بین شهری کاربرد دارند. اما در آزادراه ها و یا بزرگراه ها، اگر فاصله ورودی و خروجی ها زیاد باشد با نظر کارشناس ترافیک، چون فاصله ورودی و خروجی بزرگراه ها کوتاه می باشد، فقط از دو نوع تابلوهای این تابلوها قابل نصب هستند. 

ساخت تابلو جاده ای

علائم و تابلو های راهنمایی و رانندگی و همینطور علائم راه در کنار جاده ها، دستورالعمل هایی در رابطه با جاده و یا رانندگی می باشند که با توجه به اشکال استاندارد اطلاعات و اخطارهایی را به سرنشینان وسایل نقلیه اعلام می کنند. در ابتدا تابلو ها را از جنس چوب و سنگ می ساختند که به مرور زمان دچار پیشرفت و دگرگونی شده اند. در سال ۱۹۳۰ با افزایش ترافیک درون شهرها و جاده های بین شهری، بسیاری از کشور ها مجبور به استفاده از علائم راهنمایی و ترافیکی شدند. یکی از این تابلو ها که تاثیر زیادی بر کاهش ترافیک و جابجایی ایفا می کند، تابلو هدایت مسیر می باشد.

تابلو هدایت مسیر رانندگی

تابلو راهنمای مسیر به منظور فراهم کردن و ارائه اطلاعات لازم برای شهروندان در زمان انتخاب مسیر، به عنوان یک مکنل در کنار طراحی اصولی جاده ها ضروری و لازم است. تاثیر تابلوی هدایت مسیر زمانی مشخص می گردد که، در خیابان و جاده ها هیچگونه تابلو راهنمای مسیری قرار نگرفته باشد و رانندگان می باید در لحظه تصمیم بگیرند که مسیر خود را تغییر بدهند که همین عکس العمل ناگهانی بسیار خطرناک است. بنابراین همان قدر که چراغ های راهنمایی و رانندگی به جهت حفظ امنیت رانندگان در چهار راه ها و مقاطع مهم می باشند، درج تابلو های هدایت مسیر نیز مهم می باشند.

فروش تابلو های هدایت مسیر

و اطلاعاتی از رونق بالایی برخوردار بوده و استفاده از آن ها از الزامات می باشد که به همین خاطر بازار خرید و فروش آن از رونق بالایی برخوردار است. تابلو های هدایت مسیر در جاده ها و حفظ امنیت بیشتر بسیار ضروری می باشند. اگر این تابلو ها در خیابان ها نصب نگردند و یا رانندگان توجهی به این تابلو ها نکنند،هرج و مرج زیادی در خیابان ها و معابر رخ می دهد و باعث صدمات زیادی می شود. از این رو توجه به آن ها و البته نصب آن ها بسیار الزامی و ضروری می باشد که امروزه نیز در همه جای کشور به این امر توجهی خاص شده است و در هرنقطه ای می توان به آسانی این تابلوها را مشاهده کرد. تابلو های هدایت مسیر و علائم،همانند چراغ راهنمایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند و باید تمام رانندگان انواع مختلف وسایل نقلیه با این علائم آشنایی داشته و آن ها را رعایت نمایند.