انديشه ، فاز يك ، ابتداي فاز ، بالاتر از بانك ملي ، مجتمع اداري پدر طبقه 5 واحد 20 انديشه ، فاز يك ، ابتداي فاز ، بالاتر از بانك ملي ، مجتمع اداري پدر طبقه 5 واحد 20

تجهيزات مهد كودكي ارزان 

ﺑﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ ﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ابزار در زﻣﺎن رﺷﺪ ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن راﺑﻄـﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را که ﻻزﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﺮکﻫﺎی آنی است، به وﺟـﻮد آورﻧـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺮس را ﭘﺮدازش ﻛﺮده و ﻣﻬـﺎرت‌ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎعی ﻻزم را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ. ﺑﺎزی میﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎسی از ﻗـﺪرت و ﻛﻨﺘـﺮل را ﺑـﻪ ﻛـﻮدک ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺎشی از ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻬﺎرت ﻳﺎﻓﺘﻦ در انجام کارها و داشتن اﻳﺪه‌های جدید اﺳﺖ. کودکان از این طریق می‌توانند بدون نیاز به ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻳﺎ عملی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار کنند. بهﺧﺼﻮص برای ﮔﺮوهی از کودکان ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرت‌ﻫﺎی ﻛﻼمی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼتشان ﺑﻮده ﻳﺎ حتی ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺰرگ‌تر ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺸــﻜﻼت ﺧــﻮد ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﻧﺸــﺎن می‌دﻫﻨــﺪ و در اﻳــﻦ زﻣﻴﻨــﻪ ﻧــﺎﺗﻮان ﻫﺴــﺘﻨﺪ، راه مناسبی برای ابراز عواطف و انتقال مسائلشان است.
 
ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﺎزی ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﺣﺴـﺎس اﺿـﻄﺮاب ﻳـﺎ اﻓﺴـﺮدگی ﻛﻤﺘﺮی دارﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎی ﻟـﺬت ﺑﺨـﺶ در اﻓـﺰاﻳﺶ اﺣﺴـﺎس به‌زﻳﺴـﺘﻦ و ﻛـﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻳﺎ اﻓﺴﺮدگی ﻛﻮدﻛـﺎن و نیز والدین مؤثر است. هنگام بازی ناحیه‌ای از مغز که مربوط به یادگیری و حافظه است، فعال می‌شود. خنده و احساسات مثبت موجب آزادسازی هورمون‌های بهبود دهنده خلق و خو و تقویت سیستم دفاعی بدن می‌شود.
برای مشاهده وسایل بازی مهد کودک تولید شده در شرکت تحرک سازان ایده کلیک کنید. 
تجهيزات مهد كودكي ارزان 

تجهیزات مهد کودک ►

کودک رفتارهای مورد پذیرش در جامعه را می آموزد، کودکانی که دوران کودکی را در مهد می گذرانند بهتر و راحت تر می توانند با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنند و درارتباطات اجتماعی خود کمتر به مشکل برخورد می کنند و نسبت به دیگر کودکان به مراتب ، جامعه پذیرتر هستند . مهد کودک برای کودکان به منزله یک محیط کاملاً صمیمی و دوستانه است . لذا تأثیرپذیری کودکان در مهد کودک به مراتب بیشتر از خانه و خانواده است . اگر مربیان ، افرادی آموزش دیده ،کارآمد و متخصص در زمینه تربیت کودکان باشند خواهند توانست به بهترین شکل ممکن کودکان را تربیت کنند . در مهد کودک ، گروه های همسال محیطی را برای کودک فراهم می کند که در آن خود را بشناسد . کودک از طریق این محل های بازی می آموزد که پذیرفته شده و با دیگران شریک شود . از حقوق خود دفاع کند و به دیگران احترام بگذارد . بنابراین کودک از دنیای خود محور به مرحله اجتماعی شدن قدم می گذارد . بر خلاف تصور اکثر افراد ، مهد کودک فقط جایی برای بازی کردن نیست بلکه کودک در آن دائم در حال یادگیری است و توانایی های خود را توسعه می دهد . مثلاً وقتی او در اتاق بازی به بازی های نمادین می پردازد ، اطلاعاتی درباره خانه و خانواده به دست می آورد . نقاشی کردن و چکش کاری یا بازی با خمیر به رشد عضلات بازوها و دست های کودک کمک می کند که بعدها این امر او را در نوشتن یاری خواهد کرد . معایب مهد کودک :مهد کودک علاوه بر این مزایا ، معایبی هم دارد . از جمله این که ممکن است کودک شما در خانه ناآرام شود یا پرخاشگری کند که این مشکل را می توان با انتخاب یک مهد کودک مناسب و صحبت مداوم با مربیان مهد کودک جلوگیری کرد . کودکانی که زمان زیادی را در مهد کودک به سر می برند، غمگین و ترسو هستند اما این مشکل تا سن آمادگی از میان خواهد رفت . کودکانی که اوقات خود را دور از مادر و در مهد کودک می گذرانند ، پرخاشگرتر می شوند و مدت زمانی را کودک درمهد کودک می گذراند هر چه طولانی تر باشد ، احتمال این که هنگام رسیدن به سن کودکستان پرخاشگرتر شود بیشتر است.

تجهيزات بازي مهد كودك ►

 

تجهيزات مهد كودكي

مهم‌ترین مزیت آموزشی مهدکودک نسبت به خانواده، حضور کودکان در کنار هم‌سن و سالان‌شان است؛ چرا که هنگامی که کودکان در کنار افراد بزرگسال قرار می‌گیرند ممکن است دچار ترس و اضطراب شوند و نتوانند خواسته‌های خود را به خوبی بیان کنند؛ در حالی که در مهدکودک‌ها، آن‌ها ترسی نسبت به دوستان خود ندارند و می‌توانند از خود خلاقیت‌هایی نشان دهند.

تولید تجهیزات بازی مهد کودکی 

اغلب تجهیزات مهد کودکی که در تمامی مهد کودک ها یافت می شود و علاوه بر اسباب بازی های ریز و درشت برای کودکان جذابیت خاصی دارند وسایل بازی فلزی و پلی اتیلنی می باشد که در ذیل تعدادی از این تجیهزات مهد کودکی را نام برده ایم و این تجهیزات نیز جزء آن دسته از وسایل بازی مهد کودکی هستند که شور و شوق فراوانی را برای کودکان به همراه داشته و باعث ایجاد ارتباط قوی بین کودکان در هنگام بازی می شود. در اینجا تعدادی از صدها نوع وسیله بازی را که در شرکت تحرک سازان ایده تولید می شود را نام برده و معرفی می نماییم. 

قیمت تاب و سرسره برای مهد کودک ►

تاب و سرسره  ارزان 

تاب و سرسره نه تنها برای کودکان دارای جذابیت بوده که افراد بزرگسال هم با دیدن این وسایل بازی شور و شوق خاصی را نشان داده و اشتیاق بازی کردنبا این وسایل را همیشه دارا هستند. تاب و سرسره جز آن دسته از وسایل بازی پرطرفدار محسوب می شود که باید از کیفیت بالایی نیز برخودار باشند. تاب و سرسره های تولید شده در شرکت تحرک سازان ایده هم دارای جنس فلزی بوده و هم از پلی اتیلن خالص تولید شده اند . برای مجهز کردن مهدکودک ها و خانه های بازی خود مکی توانید به شرکت تحرک سازان ایده اعتماد کنید. تاب و سرسره کودک بازی یکی از بازی های لذت بخش و هیجان آور برای کودکان است.اگر نمی‌دانید چه تاب و سرسره ای برای کودک و محیط شما مناسب است می توانید با شماره هایی که در سایت قرار داده شده است تماس بگیرید. 

 فروش تجهیزات مهد کودک در تهران

الاکلنگ و راکر ارزان

الاکلنگ ها و راکرهای تک نفره و دو نفره ای که از جچنس پلی اتیلن ساخته شده اند دارای تنوع بسیار زیاد همراه با رنگبندی متنوع می باشند که برای کودکان بسیار لذت بخش و خوشایند بوده و او را ساعت ها سرگرم خواهد کرد. الاکلنگ ها و راکرها در مدل های خرسی، ماهی و... توسط شرکت تحرک سازان ایده تولید می شوند. علاوه بر آن با استفاده از جنس فلز الاکلنگ های فلزی دو نفره که مطابق مدل اولیه و قدیمی می باشند نیز تولید شده و با ارزان ترین قیمت و بالاترین کیفیت به فروش می رسند. 

فروش وسایل بازی مهد کودک ►

 فروش تجهیزات مهد کودک در تهران

کلبه و چادر بازی ازان

کلبه و چادر کودک ، هر کدام از ما در دوران کودکی با کمک تجهیزات و وسایل نشیمن و مبلمان خانه اقدام به ایجاد کلبه و خانه با دیگر هم بازی های خود کرده ایم و ساعت های زیادی را در دوران کودکی صرف ساختن و بازی کردن برای ایجاد آن کرده ایم. امروزه یکی از وسایل بازی تولید شده در شرکت تحرک سازان ایده که در مهد کودک ها و خانه های بازی استفاده شده و کودکان بسیاری را سرگرم می کند با استفاده از مواد اولیه درجه یک و مرغوب تولید شده و با ارزان ترین قیمت به فروش می رسند. بنابراین توصیه می کنیم اگر به دنبال کلبه و چادر برای بازی و سرگرم شدن کودکان خود هستید می توانید به ما اعتماد کرده و با شماره هایی که در سایت قرار داده شده است جهت اطلاع از قیمت تجهیزات بازی مهد کودکی تماس بگیرید.

قیمت مجموعه بازی پلی اتیلن مهد کودک  ►

تولید کننده وسایل بازی مهد کودک

استخر توپ ارزان

استخر توپ که ابتدا و در زمان های قدیم تر فقط در پارک ها و شهربازی ها موجود بود و کودکان بسیاری با بازی و سرگرمی در این استخرها لحظات خوشی را به بازی و بالا و پایین پریدن گذرانده بودند یادآور خاطرات خوش کودکی می باشد. اما امروزه با تولید استخر های کوچک و بزرگ مخصوص توپ بازی به راحتی میتوان این استخر را خریداری کرد و در خانه نگهداری کرد. همانطور که می دانیم اکثر خانواده ها به دلیل داشتن مشغله های فراوان و وجود ترافیک در سطح شهرها ماندن در خانه و مجهز کردن خانه به وسایل بازی را به رفتن در پارک ترجیح داده و با خرید هر یک از وسایل بازی و یا فرستادن کودکان به مهد کودک ها توانسته اند نیاز کودک به بازی را پاسخگو باشند.  استخر توپ بازی کودک یکی از وسایل بازی کودکان و تجهیزات خانه بازی است که کاربران خانگی هم از آن بسیار استقبال می‌کنند چون می‌توان از این محصولات به عنوان پارک حفاظ کودک نیز استفاده کرد و برای محصور کردن اطراف کودک وسیله‌ای بسیار کاربردی است.

وسایل بازی مهد کودک در تهران  ►

تولید کننده وسایل بازی مهد کودک